Group Leader

LiuHead

Prof. Feng Liu

fliu@eng.utah.edu

Tel: 801-587-7719

Fax: 801-581-4816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postdoctoral Researchers

 

Dr. Ninghai Su

nsu@eng.utah.edu

 

 

Dr. Chao Hui

chui@eng.utah.edu

 

 

Dr. Kyung-Hwan Jin

khwanjin@gmail.com

 

Dr. Huaqing Huang

huaqing.huang@utah.edu

 

 

Graduate Students

 

Gurjyot Sethi

ggsethi@gmail.com

 

James Ludlow

jludlow@xmission.com

 

Yinong Zhou

yinong.zhou@utah.edu

 

Xiaojuan Ni

xiaojuan.ni@utah.edu

 

Visiting Scholars

 

Hang Liu

liuhang@iphy.ac.cn

 

 

Dr. Lizhe Liu

lzliu@nju.edu.cn

 

 

Dr. Wei Feng

wfeng@ujs.edu.cn

 

 

Dr. Jianfeng Wang

wangjf@csrc.ac.cn